Algemene verkoopvoorwaarden

van Van Der Kamp Producties

 1. Toepasselijkheid

1.1       Op alle aanbiedingen van en op alle opdrachten aan Van der Kamp Producties, gevestigd te Roelofarendsveen (hierna te noemen: “VDK Producties”), tot de verkoop en levering door VDK Producties van producten met inbegrip van alle aanverwante diensten (hierna te noemen: “zaken”), en op elke overeenkomst met VDK Producties in verband daarmee, zijn uitsluitend deze voorwaarden van toepassing.

1.2       Afwijkende bepalingen van Koper, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de inkoopvoorwaarden van Koper, binden VDK Producties niet.

1.3       In geval van tegenstrijdigheden tussen de bepalingen van de overeenkomst en deze Algemene verkoopvoorwaarden, prevaleert de overeenkomst.

 

 1. Prijsopgaven, orders en totstandkoming van de overeenkomst

2.1       Een offerte van VDK Producties is 14 dagen geldig gerekend vanaf dagtekening van de offerte, tenzij in de offerte anders is aangegeven.

2.2       Opdrachten geplaatst door Koper gelden als onherroepelijk.

2.3       Een overeenkomst tussen Koper en VDK Producties komt tot stand nadat VDK Producties deze schriftelijk of elektronisch heeft bevestigd, dan wel, bij gebreke daarvan, doordat VDK Producties daadwerkelijk uitvoering geeft aan de order van Koper.

2.4       De inhoud van de koop- c.q. opdrachtbevestiging van VDK Producties is bindend voor Koper.

 

 1. Conformiteit

3.1       Alle opgaven door VDK Producties van getallen, maten, gewichten en/of andere aanduidingen met betrekking tot zaken worden met zoveel mogelijk zorg gedaan. VDK Producties kan er echter niet voor instaan dat zich ter zake geen afwijkingen zullen voordoen. In de branche gebruikelijke afwijkingen zijn in ieder geval toegelaten.

 

 1. Levering

4.1       De leveringstermijn gaat in na totstandkoming van de overeenkomst. De leveringstermijn wordt verlengd met de tijd dat de uitvoering van de overeenkomst wordt vertraagd door overmacht (als gespecificeerd in artikel 11 van deze voorwaarden).

4.2       Door VDK Producties afgegeven leveringstijden en leveringsdata bevatten richtlijnen en geen voor VDK Producties fatale termijnen.

4.3       Tenzij partijen schriftelijk een andere leveringswijze zijn overeengekomen, zijn leveringen “Ex Works” (“af magazijn” bij de bedrijfslocatie van VDK Producties in Roelofarendsveen) conform het bepaalde in de laatste versie van de Incoterms.

4.4       VDK Producties heeft het recht om in gedeelten te leveren. Voor de toepassing van deze voorwaarden wordt iedere deellevering als een zelfstandige levering aangemerkt.

4.5       VDK Producties heeft het recht om voor de uitvoering van de overeenkomst, of delen daarvan, derden in te schakelen.

4.6       Koper heeft een afnameverplichting. De zaken dienen op de overeengekomen plaats en het overeengekomen tijdstip van aflevering door of namens Koper volledig in ontvangst te worden genomen.

4.7       Indien Koper de zaken niet of niet tijdig afneemt, is zij zonder ingebrekestelling in verzuim. In geval van niet-aanvaarding van de zaken door Koper, gaat het risico van de zaken op Koper over op het moment waarop VDK Producties de zaken voor levering aanbiedt in overeenstemming met de overeenkomst of deze Algemene verkoopvoorwaarden. Alle kosten in verband met deze niet-aanvaarding komen voor rekening van Koper.

 

 1. Verpakking

5.1       VDK Producties zal de zaken deugdelijk verpakt aan Koper leveren.

 

 1. Prijs en betaling

6.1       De door VDK Producties gehanteerde prijzen zijn exclusief BTW, transportkosten, in- en uitvoerrechten, accijnzen en andere belastingen of heffingen van overheidswege.

6.2       VDK Producties is gerechtigd, tot het moment dat levering van de zaken plaatsvindt, de overeengekomen prijs te verhogen indien één of meer van de samenstellende factoren van de prijsberekening, waaronder begrepen maar niet beperkt tot grondstoffen, verpakkingen en/of productiekosten, is veranderd. Koper heeft tot acht werkdagen na de dag van de mededeling van de prijsverhoging door VDK Producties het recht om het nog niet door VDK Producties uitgevoerde gedeelte van de overeenkomst schriftelijk te ontbinden, zonder enig recht op schadevergoeding voor VDK Producties.

6.3       Koper zal de facturen van VDK Producties binnen 14 dagen na factuurdatum aan VDK Producties betalen, zonder recht op korting, verrekening of opschorting.

6.4       Klachten met betrekking tot een factuur dienen binnen acht werkdagen na factuurdatum bij VDK Producties te worden ingediend. Daarna wordt Koper geacht de factuur te hebben goedgekeurd.

6.5       VDK Producties heeft te allen tijde het recht gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te vragen en/of anderszins voor betaling zekerheid te verkrijgen naar haar keuze, in de vorm van een bank- en/of concerngarantie.

6.6       Zodra Koper bij enige betaling in verzuim is zijn alle vorderingen van VDK Producties op Koper direct opeisbaar en treedt ook ten aanzien van die vorderingen het verzuim zonder ingebrekestelling onmiddellijk in.

6.7       De uiterste betaaldatum is fataal en vanaf die datum is VDK Producties gerechtigd haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst op te schorten en/of de overeenkomst te ontbinden, terwijl Koper vanaf dat moment 1% rente per maand over het openstaande bedrag is verschuldigd.

6.8       Koper zal aan VDK Producties alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten vergoeden welke VDK Producties heeft gemaakt met betrekking tot de invordering van door Koper niet (tijdig) betaalde openstaande vorderingen. De gemaakte kosten worden tussen partijen bij voorbaat vastgesteld op een bedrag dat niet lager is dan het gebruikelijke bedrag dat door gerechtsdeurwaarders wordt gehanteerd.

6.9       Iedere door Koper gedane betaling dient in eerste instantie ter voldoening van de gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten en de door Koper verschuldigde rente, en zal daarna worden aangewend ter voldoening van de oudst openstaande vordering.

 

 1. Eigendomsvoorbehoud

7.1       Door VDK Producties geleverde zaken blijven eigendom van VDK Producties totdat Koper volledig heeft voldaan aan al zijn verplichtingen jegens VDK Producties.

7.2       Koper is gehouden de zaken waarop een eigendomsvoorbehoud ten behoeve van VDK Producties rust, (i) identificeerbaar te houden en/of te maken, (ii) van elkaar en van de overige zich bij Koper bevindende zaken af te zonderen, en (iii) behoorlijk tegen de gebruikelijke risico’s te verzekeren.

7.3       Koper doet bij voorbaat afstand van een eventueel retentierecht met betrekking tot die zaken en zal geen beslag (doen) leggen op die zaken.

7.4       Zolang de eigendom van de geleverde zaken aan VDK Producties is voorbehouden, is het Koper niet toegestaan deze zaken te vervreemden, anders dan in de uitoefening van haar bedrijf, dan wel enig zekerheids- of genotsrecht daarop te vestigen dan wel op een andere manier aan het verhaal van VDK Producties te onttrekken.

7.5       Bij niet-nakoming door Koper van zijn in dit artikel 7 genoemde verplichtingen is VDK Producties gerechtigd om, na ingebrekestelling doch zonder dat rechterlijke tussenkomst vereist is, de zaken die op grond van het eigendomsvoorbehoud of op een andere manier – nog – eigendom van VDK Producties zijn, terug te nemen. Koper is gehouden om VDK Producties de plaats aan te wijzen waar de zaken zich bevinden en verleent VDK Producties nu al toestemming om de betreffende terreinen en gebouwen te (laten) betreden om de zaken terug te nemen.

 

 1. Reclame

8.1       Koper is verplicht de zaken onmiddellijk na inontvangstneming door Koper zelf of door een in opdracht van Koper handelende derde nauwkeurig te (doen) inspecteren.

8.2       Eventuele klachten ter zake van gebreken moeten uiterlijk binnen 8 werkdagen na levering schriftelijk bij VDK Producties worden gemeld, bij gebreke waarvan alle aanspraken van Koper jegens VDK Producties vervallen.

8.3       Alle klachten moeten een nauwkeurige beschrijving van het gebrek bevatten. De klachten ontslaan Koper niet van zijn betalingsverplichtingen.

8.4       Alle rechten op het indienen van een schadevergoeding zijn nietig en vervallen indien:

(i)         de zaken door of namens Koper ondeugdelijk of in strijd met door of namens VDK Producties gegeven instructies zijn vervoerd, behandeld, gebruikt, bewerkt of opgeslagen; of

(b)        de zaken door of namens Koper zijn verwerkt.

8.5       In geval van een gerechtvaardigde en tijdige reclame door Koper heeft VDK Producties de keuze tot ofwel het opnieuw bezorgen van de zaken zonder kosten ofwel creditering van de aanschafwaarde van de zaken die geheel of gedeeltelijk gebreken vertonen.

8.6       De vaststelling van een gebrek aan een gedeelte van de geleverde producten, geeft de koper niet het recht de gehele levering te weigeren.

8.7       VDK Producties heeft te allen tijde het recht de aard en omvang van de klacht op locatie bij Koper te controleren en vast te stellen.

 

 1. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

9.1       Alle intellectuele en industriële eigendomsrechten met betrekking tot geleverde zaken berusten bij VDK Producties of derden-rechthebbenden, en gaan door de overeenkomst met VDK Producties niet over op Koper, ook niet indien de zaken of aanverwante knowhow specifiek voor Koper zijn ontworpen, ontwikkeld of samengesteld.

 

 1. Aansprakelijkheid

10.1     De aansprakelijkheid van VDK Producties voor schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst, dan wel uit onrechtmatige daad of anderszins, is per gebeurtenis (een reeks opvolgende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis) beperkt tot de vergoeding van directe schade, tot maximaal het bedrag van de factuurwaarde van de door VDK Producties geleverde goederen waarmee de schade verband houdt. De aansprakelijkheid van VDK Producties voor directe schade zal in totaal nooit meer bedragen dan
het bedrag dat in voorkomend geval uit hoofde van de door haar afgesloten bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald.

10.2     Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan alle schade bestaande uit:

 1. a) schade direct toegebracht aan stoffelijke zaken;
 2. b) redelijke en aantoonbare kosten om VDK Producties er toe te manen de overeenkomst deugdelijk na te komen;
 3. c) redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover betrekking op de directe schade zoals in dit artikel 10.2 wordt bedoeld; en
 4. d) redelijke en aantoonbare kosten die Koper heeft gemaakt ter voorkoming of beperking van de directe schade zoals in dit artikel 10.2 wordt bedoeld.

10.3     De aansprakelijkheid van VDK Producties voor indirecte schade is uitgesloten. Indirecte schade is alle schade die geen directe schade is, waaronder begrepen maar niet beperkt tot bedrijfs-, gevolg-, of stilligschade, gederfde inkomsten en winsten, verlies van klanten, schade aan naam en/of goodwill.

10.4     De in dit artikel 10 genoemde uitsluitingen en beperkingen zijn niet van toepassing indien de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van VDK Producties of haar bedrijfsleiding.

10.5     Tenzij nakoming door VDK Producties blijvend onmogelijk is, ontstaat de aansprakelijkheid van VDK Producties vanwege toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst slechts indien Koper VDK Producties onverwijld schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn voor de zuivering van de tekortkoming wordt gesteld, en VDK Producties ook na afloop van die termijn toerekenbaar tekort blijft schieten in de nakoming van haar verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat VDK Producties in de gelegenheid wordt gesteld adequaat te reageren.

10.6     Koper stelt VDK Producties schriftelijk op de hoogte van enige schade die zich heeft voorgedaan binnen 8 werkdagen nadat Koper dergelijke schade heeft ontdekt of redelijkerwijs had kunnen ontdekken. Indien VDK Producties niet binnen deze termijn op de hoogte wordt gesteld, wordt VDK Producties ontheven worden van elke aansprakelijkheid in verband met dergelijke schade.

10.7     VDK Producties zal zich terzake de uitvoering van de overeenkomst adequaat verzekerd hebben en houden voor aansprakelijkheid conform dit artikel.

 

 1. Overmacht

11.1     Bij overmacht aan de zijde van een van beide partijen, zal de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk worden opgeschort zolang de overmachtsituatie voortduurt, zonder dat een der partijen aansprakelijk is voor enige vorm van een compensatie aan de andere partij.

11.2     Bij overmacht is VDK Producties gerechtigd de overeenkomst te ontbinden zonder dat daaruit aansprakelijkheid of verdere verplichtingen voor VDK Producties voortvloeien.

11.3     Overmacht aan de zijde van VDK Producties is in ieder geval, maar niet beperkt tot:

(i)         omstandigheden met betrekking tot personen en/of materiaal waarvan VDK Producties gebruik maakt of gewoonlijk gebruik maakt voor de uitvoering van de Overeenkomst, die van dien aard zijn dat zij de uitvoering van de Overeenkomst verhindert of het zo bezwaarlijk en/of onevenredig duur maakt voor VDK Producties dat het van VDK Producties niet langer verlangd kan worden dat het de Overeenkomst uitvoert of onmiddellijk uitvoert;

(ii)        de omstandigheid dat alle prestaties die relevant zijn voor de eigen prestatie van VDK Producties niet geleverd worden of niet juist of op tijd geleverd worden; en

(iii)       stakingen, oorlogen, rellen, brand, natuurrampen, storm/waterschade en/of vorst.

 

 1. Ontbinding

VDK Producties heeft het recht om de overeenkomst, zonder dat een ingebrekestelling of tussenkomst van de rechter nodig is en zonder tot enige schadevergoeding of compensatie gehouden te zijn, met onmiddellijke ingang schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden in het geval:

(i)         Koper surseance van betaling aanvraagt, haar eigen faillissement aanvraagt, haar faillissement is aangevraagd of haar faillissement is uitgesproken;

(ii)        de onderneming van Koper wordt of is geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van samenvoeging van ondernemingen;

(iii)       op een aanmerkelijk deel van het vermogen van Koper beslag wordt of is gelegd; of

(iv)       Koper niet langer in staat moet worden geacht haar verplichtingen na te komen.

 

 1. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

13.1     Alle overeenkomsten tussen VDK Producties en Koper en deze Algemene verkoopvoorwaarden zijn uitsluitend onderworpen aan het Nederlandse recht. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (CISG) is uitgesloten.

13.2     Alle geschillen voortvloeiende uit de overeenkomst en/of deze Algemene verkoopvoorwaarden zullen worden beslecht door de bevoegde rechter van de Rechtbank Den Haag. VDK Producties blijft echter bevoegd een geschil voortvloeiende uit de overeenkomst en/of deze Algemene verkoopvoorwaarden voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

 

 1. Diversen

14.1     Indien één of meerdere bepalingen uit deze Algemene verkoopvoorwaarden ongeldig blijken te zijn, of door een rechter buiten werking worden gesteld, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.

14.2     De in deze Algemene verkoopvoorwaarden gebruikte titels van artikelen dienen slechts om verwijzing daarnaar te vergemakkelijken en zullen niet van invloed zijn op de uitleg of interpretatie van de in deze artikelen neergelegde bepalingen.